Δείκτες Αστάθειας

Εργαλεία Μετεωρολογικής Πρόγνωσης

Οι δείκτες αστάθειας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό πιθανότητας για την εκδήλωση καταιγίδων, κατά την θερινή κυρίως περίοδο και μπορούν να υπολογιστούν με τη χρήση θερμοδυναμικού διαγράμματος (τεφίγραμμα). Οι προτεινόμενοι δείκτες του site είναι οι Showalter Index, Lifted Index και K – Index.

Για να βρείτε δείκτες αστάθειας, χρησιμοποιείστε τις επιλογές Τεφιγράμματα (Πανεπιστήμιο Wyoming) και Εφαρμογή Create Sounding, με κωδικούς για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 16716 και 16622 αντίστοιχα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο δείκτης CAPE (π.χ. CAPE and Precipitable Water) αποτελεί ακόμα καλύτερη επιλογή, συγκριτικά με τους παρακάτω δείκτες, για την εκτίμηση της αστάθειας καθ' ύψος και στο σύνολο της τροπόσφαιρας.

Showalter Index (SI)

Ο Showalter Index (SWI) είναι σημαντικός δείκτης για την εκτίμηση της αστάθειας στη στάθμη των 850 mb.

Τιμές Πιθανότητα Καταιγίδας
-6 έως -4 100%, εξαιρετικά έντονη αστάθεια.
-4 έως -2 Έντονη αστάθεια, σημαντική πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων.
-2 έως 1 Αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.
1 έως 3 Μικρή πιθανότητα, απαραίτητος ισχυρός μηχανισμός ενεργοποίησης (σκανδάλης).
3 έως 5 0%, ανύπαρκτη.

Lifted Index (LI)

Ο Lifted Index είναι σημαντικός δείκτης για την εκτίμηση της αστάθειας στα κατώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας.

Τιμές Πιθανότητα Καταιγίδας
> 0 Ευστάθεια.
0 έως -4 Οριακή αστάθεια.
-4 έως -7 Έντονη αστάθεια.
< -8 Ακραία αστάθεια.

K - Index

Ο K - Index αντιπροσωπεύει την πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας σαν συνάρτηση της κατακόρυφης μεταβολής της θερμοκρασίας μεταξύ 850 mb και 500 mb, της υγρασίας στην κατώτερη στάθμη της ατμόσφαιρας στα 850 mb (σημείο δρόσου), και το πάχος του υγρού στρώματος στα 700mb (σημείο δρόσου).

Τιμές Πιθανότητα Καταιγίδας
0 - 15 0%.
16 - 19 Σχεδόν απίθανη (20%).
20 - 25 Μεμονομένες καταιγίδες (35%).
26 - 29 Ευρέως διάσπαρτες καταιγίδες (50%).
30 - 35 Πολλαπλές καταιγίδες (85%).